Login

แนวปฏิบัติการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ของ ระบบสมุดโทรศัพท์ ทอท. (AOT Telephone Directory)

  • ผู้ใช้งาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้าง ของ ทอท.
  • ผู้ดูแลข้อมูล หมายถึง พนักงาน ทอท.ที่ได้รับสิทธิในการเข้าระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลในระบบฯ
  1. ผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูล จะต้องล็อคอินเข้าใช้งานโดยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบฯ
  2. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ผู้ใช้งานต้องรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ให้ผู้อื่น และควรเก็บรักษาไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลอื่น เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. เมื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบฯ ผู้ใช้งานต้องทำการ Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบฯ
  4. ข้อมูลที่ได้รวบรวม จัดเก็บ และบันทึกในระบบฯ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท.เท่านั้น ห้ามมิให้นำข้อมูลของผู้อื่นไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ทอท.โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  5. ทอท.จะรวบรวม จัดเก็บและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานของ ทอท.เท่านั้น คือข้อมูลสำหรับติดต่องานได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง, สังกัด, รูปถ่าย, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรสาร และ E-Mail Address (ทอท.)
  6. ข้อมูลสำหรับติดต่อส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อเล่น, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, Line ID, และ Facebook นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานฯ ที่จะบันทึกเพื่อเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลก็ได้ โดยหากผู้ใช้งานฯ บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบฯ จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังกล่าว และผู้ใช้งานคนอื่นสามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้
  7. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของตนเองได้ หากพบว่าข้อมูลของตนเองที่จัดเก็บในระบบฯ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งผู้ดูแลข้อมูลเพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องได้

พัฒนาโดย ส่วนระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายระบบสารสนเทศ
หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-5454, 6585